Category: งานปักสั่งทำพิเศษ

งานปักแบบสั่งทำพิเศษ

เป็นงานปักลายที่สั่งทำโดยพิเศษ ราคาต่อชิ้นจะสูงกว่างานอาร์มโลโก้ทั่วๆ ไป

เพราะต้องใช้ความชำนาญในการทำแบบและกินเวลาในการทำแบบค่อนข้างนาน

รวมทั้งปักนาน-มีความยากมากกว่างานอื่นๆ

Chinese Dragon Embroidery

Chinese Dragon Embroidery

อาร์มไบค์เกอร์

Golden-Draon-Patch